HABERLER


EPDK, DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIM BELGESİNİ YAYINLADI

Etkinlik Tarih 10.07.2017

EPDK tarafından, kuruluşundan bu yana geçen 15 yılı “başlangıç ve gelişme evresi” olarak nitelendirerek, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile önümüzdeki dönemde değişen dünya ve piyasa koşulları ile ortaya çıkabilecek durumları göğüslemeyi amaçlayan bir çalışma gerçekleştirildi. Hazırlanan Düzenleyici Yaklaşım Belgesi, EPDK web sitesinde yayınlandı.

İşte enerji sektörü için referans niteliği taşıyacak Düzenleyici Yaklaşım Belgesi’nin ayrıntıları: 

DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIMIN ALTYAPISI

4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar geçen 15 yıllık sürede EPDK; Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları piyasalarında önemli düzenlemeleri hayata geçirmiş ve böylelikle enerji piyasalarının, tüketicilerin lehine olacak şekilde serbestleşmesinde öncü bir rol oynamıştır.

Bu önemli rolün bir gereği olarak, düzenlenen sektörlerde enerji politikaları ile uyumlu, işleyen kuralların olması sağlanmış ve oluşturulan etkin izleme ve denetim mekanizmaları ile de bu uyumluluk sürekli olarak gözetilmiştir. Bu sayede, enerji sektörünün, gelişmekte olan ülke ekonomisinin lokomotifi görevini üstlenmesine önemli katkılar sağlanmıştır.

Dinamik bir yapıya sahip olan enerji sektörünün, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, değişen koşullar ve iş modelleri dikkate alınarak düzenlenmesi esastır. Gelinen bu noktada EPDK, sorumluluğunun ve geçmişteki adımlarında açıkça ortaya koyduğu değişime ve gelişime açık duruşunun bir gereği olarak enerji sektörünün düzenlenmesine ilişkin yaklaşımını yeniden tanımlamaktadır.

DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIMIN ESASLARI

 • Gerçekleştirilen düzenlemelerde hesap verebilirliğin, şeffaflığın, tutarlılığın, etkinliğin ve sürdürülebilirliğin gözetilmesi
 • Düzenlemelerin, başta enerji politikası olmak üzere, ulusal politikalarda yer alan amaçlarla ve hedeflerle uyumlu olması
 • Düzenleyici işlemlerin kalitesinin iyi uygulamalar takip edilerek artırılması
 • Düzenleyici etki analizleri ve performans değerlendirme teknikleri kullanılarak düzenleyici amaçların ve uygulama sonuçlarının takibinin sağlanması
 • Diğer düzenleyici kuruluşlar ve örgütlerle ortak amaçlara yönelik olarak ulusal ve uluslararası ölçekte işbirlikleri yapılması
 • Sektörel stratejilerin belirlenmesi ve risklerin güvenli şekilde yönetilebilmesi için düzenleme süreçlerinde etkin yönetişim ilkelerinin gözetilmesi
 • Piyasa katılımcıları ve paydaşlar ile faydalı etkileşimin ve ortak anlayışın geliştirilmesine hizmet eden iletişim kanallarının güçlendirilmesi

HEDEFLER

 1. Bağımsız, şeffaf, hesap verebilir, güçlü ve iletişimi ön planda tutan bir Kurumsal yapı
  1. Güçlü hesap verebilirlik mekanizmaları ile süreçler; bütünlük, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütülür.
  2. Gizlilik ve ticari sır vasıflarını taşımayan her türlü bilgi ve belge kamuoyu ile paylaşılır.
  3. Ulusal ve uluslararası kurumlar, sektörler ve diğer paydaşlar ile koordinasyon, veri ve bilgi paylaşımı ile işbirliği en üst seviyede gerçekleştirilir.
  4. Piyasa gelişiminin ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi ve düzenleyici işlevlerin iyileştirilmesi sağlanır.
 1. Yalın ama işler mevzuat yapısı ile etkin ve öngörülebilir düzenleme süreçleri
  1. Kurumsal hafıza korunarak düzenleyici kapasitenin nicel ve nitel olarak güçlendirilmesi, karar alma mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve sektörel birikimin artırılması esas alınır.
  2. Bürokratik yoğunluğun azaltılması ve verimliliğin artırılması ile yatırımcıların ve tüketicilerin piyasa mekanizmalarına aktif şekilde katılmalarına olanak sağlanır.
  3. Piyasa kurallarının; iletişim kanallarını açık tutan, şeffaf ve öngörülebilir bir düzenleyici yapıda ve zamanında oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanır.
  4. Gerçekleştirilen etki analizleri ile düzenleyici kararların dışsallıklarının tespiti ve fayda-maliyet analizleri yapılır,  uygulamaların öngörülen amaçlar ile uyumu sağlanır.
  5. Düzenlemelerde iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak düzenleme kavramının iktisadi ve sosyal boyutlarına da ağırlık verilir.
  6. Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları piyasalarına yönelik gerçekleştirilen düzenleyici işlemler, ilgili kanunlarının amaç maddelerinde yer alan rekabet, kalite, serbest piyasa ve tüketici unsurları ön planda tutularak yürütülür. 
 1. İzleme, gözetim ve denetim işlevlerinin etkinlik, şeffaflık ve yönlendiricilik temelinde ön planda tutulması
  1. Piyasaların etkin şekilde izlenmesi vasıtasıyla, sağlıklı fiyat hareketlerinin oluşumu ve yapılan düzenlemelerin geliştirilmesi sağlanır.
  2. Etkin izleme ve gözetim ile zamanında alınan önlemler sayesinde düzenlemelere tam uyum gösteremeyen piyasa katılımcılarından kaynaklanan riskler asgariye indirilir.
  3. Ulusal ve uluslararası piyasalardaki eğilimler yakından takip edilir ve buradan elde edilecek çıktılar düzenlemelere yansıtılır.
  4. Veri toplama ve bilgi yönetim sistemlerinde yapılacak iyileştirmelerle çözümleme ve raporlama kalitesi artırılır.
  5. Karar destek mekanizmaları çeşitlendirilerek düzenleyici kararların etkinliği ve etkililiği artırılır.
  6. Enerji piyasalarındaki gözetim ve denetim işlevi, etkili ve etkin bir yaklaşım ile yürütülür.  
 1. Teknoloji ve inovasyon unsurlarının düzenlemelere entegrasyonu
  1. Ulusal bilim ve teknoloji stratejisi kapsamında belirlenen önceliklerin, enerji piyasalarının gelişimine yön verecek şekilde düzenlemelere yansıtılması sağlanır.
  2. Piyasa faaliyetlerinde teknoloji ve inovasyon kapasitesinin oluşturulmasının ve artırılmasının önünü açacak düzenlemeler hayata geçirilir.
  3. Piyasa katılımcılarına, operasyonel esneklik ile iş ve ürün geliştirme olanağı sağlayacak bir düzenleyici yaklaşım gözetilir.
  4. Şebeke altyapılarının, piyasaların gelişimine ve tüketicilere yönelik kalite standartlarının artırılmasına olanak sağlayacak şekilde modernizasyonu teşvik edilir.
 1. Tüketici ve kalite odaklı düzenlemeler
  1. Tüketicilerin enerji piyasalarındaki konumu, düzenleyici süreçlere ve piyasa mekanizmalarına etkin şekilde katılmaları sağlanarak iyileştirilir.
  2. Tüketici tercihleri ile beklentilerine cevap verebilecek ilave ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler ve mekanizmalar hayata geçirilir.
  3. Düzenlenen piyasalarda kaliteye ve tüketiciye yönelik hususlar uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak ele alınır, tüketici haklarının ve kalite standartlarının sürekli olarak geliştirilmesi gözetilir.
 1. Piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumu ve risk yönetimi
  1. Düzenlemelerin oluşturulmasında maliyetler üzerindeki etki dikkate alınır.
  2. Fiyatlandırma mekanizmalarının piyasa koşullarını yansıtacak ve yatırımcılara sağlıklı fiyat sinyalleri gönderecek nitelikte olması sağlanır.
  3. Enerji sektörünün, serbest piyasa kuralları çerçevesinde sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermesi gözetilir.
  4. Finansal, teknik, fiziki ve ekonomik risklerin tespitine ve sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağlayacak altyapı güçlendirilir.